Úterý 20.2.2018

Aktuality

Bohoslužby

sv. Jan ZLatoústý

Jan Zlatoústý.
Podle mozaiky v palatinské kapli v normánském paláci v Palermu na Sicílii.

Patriarcha, církevní učitel
Narozen: r. 354 v Antiochii, dnes Sýrie
Zemřel: 14. září 407 v Komaně, Pont
Patron kazatelů (1908); proti padoucnici


Jeho velkým přáním bylo, aby byl jednou pochován v blízkosti apoštola Petra. Přání se mu splnilo: velký církevní učitel Východu, patriarcha Jan Zlatoústý, našel svůj poslední odpočinek v chórové kapli chrámu sv. Petra v Římě.


Jan přišel na svět r. 354 v Antiochii (některé prameny uvádějí také r. 344). V r. 372 přijal svátost křtu. V příštích letech žil Jan jako mnich a poustevník. Když se ve své poustevnické jeskyni onemocněl, musel se vzdát poustevnického života; jeho tělo bylo asketickým životem značně zeslabeno.


Když se poněkud zotavil. Nastoupil Jan v r. 381 místo jáhna u biskupa Melecia v Antiochii, o pět let později přijal kněžské svěcení. V průběhu příštího desetiletí Jan dostal příjmení „Chrysostomus", Zlatoústý. Pověst jeho strhujících kázání, která konal jako oficiální biskupův kazatel, pronikla brzy přes hranice Antiochie. Ještě dnes mají Janova kázání pro mnohé teology, ale i pro historické badatele, velký význam. Mimořádná řečnická schopnost Janova a jeho vášnivé hlásání slova Božího položily základ k jeho pozdějšímu jmenování církevním učitelem, které oznámil papež Pius V. v roce 1568.


V roce 398 byl Jan jmenován nástupcem zesnulého patriarchy Konstantinopole. Nyní působil Jan v prvé řadě jako duchovní správce své velké obce. Dal zřizovat nemocnice, podporoval chudé obyvatelstvo a misijní práci. Vlna sympatií zahrnula Jana v prvních letech také zde v Konstantinopoli. Avšak když se stále častěji vyslovoval proti nádheře císařského dvora, dostal se dsporu s císařovnou Eudokií. Ta, pohanka z Athén, intrikovala proti patriarchovi tak dlouho, až byl nakonec na slavném „cejchovacím synodu" v Chalcedonu v r. 403 sesazen a vyobcován.


Ke kampani proti Janovi se připojili i někteří biskupové, v čele s Teofilem z Alexandrie. Teofil shromáždil na „cejchovacím synodu" (neplatném) kolem sebe všechny Janovy nepřátele a tak připravil Janovy sesazení.


Když Eudokia o dva měsíce později potratila ,dala Jana, jehož vyhnání dávala za vinu své neštěstí, zase přivést zpět. Jakmile se však zotavila, byl znovu vyhnán. Tři roky věznili biskupa v Kukusu v Arménii, pak poslali zdravotně těžce postiženého na dalekou cestu do nového místa. Jak asi zamýšleli, Jan Zlatoústý cestou těžce onemocněl a podlehl svému utrpení 14. září 407. Jeho poslední slova na smrtelné posteli byla: „Bůh buď veleben za všechno." Jan byl zprvu pochován v apoštolském kostele v Konstantinopoli, kolem roku 1200 se pak ostatky dostaly do Říma.


Papež Pius X. povýšil Jana Zlatoústého, který měl jako sotva kdo jiný vliv na kázání a na asketickou literaturu svých řeckých následovníků, 8. července 1908 na patrona křesťanských kazatelů.


Úcta a tradice: v pasovské a innsbrucké diecézi se vzpomíná Jana Zlatoústého 11. září.


Znázorňování: Jan Zlatoústý je znázorňován jako řecký biskup, téměř vždy má u sebe knihu evangelií. Často ho lze vidět s úlem, což má poukázat na jeho včelí píli, někdy s andělem nebo také s holubicí jako symbolem Ducha svatého. K nejstarším vyobrazením patří freska v kostele P. Marie Starší v Římě (kolem r. 705). Freska z r. 1469 v kostele P. Marie Pravdy ve Viterbu ukazuje Jana Zlatoústého s mitrou, jak píše.

Jan Zlatoústý. Podle mozaiky v palatinské kapli v normánském paláci v Pelrmu na Sicílii.


(z publikace „Rok se svatými" KNA 1994)

Bohoslužby

minorité

Neděle: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 18.00*
Pondělí: 10.00, 15:30
Úterý: 10.00, 15.30, 18.00
Středa: 10.00, 15.30
Čtvrtek: 10.00, 15.30
Pátek: 10.00, 15.30, 17.00
Sobota: 8.00

* mše sv. v polském jazyce sloužena jednou za měsíc (2. neděle v měsíci)
Msza św. dla Polaków jest odprawiana w każdą drugą niedzielę w miesiącu o godz. 18.00

Svátost smíření

V týdnu 30 min. před bohoslužbou,
v neděli 20 min. před bohoslužbou.

Adorace

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:192202
Video

Noviciát

Video ukazuje každodenní život v noviciátu řádu minoritů v polských Smardzevicích. Noviciát, čili začátek řeholního života, obsahuje modlitbu, práci, studium, odpočinek, který je prožíván ve společenství řeholní komunity. Nahlédni za zdi kláštera, kterým během let 1974-2015 prošlo na 900 kandidátů o řeholní život. Kandidáti do řádu minoritů z České republiky, kteří bohužel nejsou tak četni jako je vidět na videu, jsou často posílání právě do Polska. Kdyby někdo z ČR měl zájem o vstup do našeho minoritského řádu, mohou se ozvat na email provincialat@minorite.cz.