Pondělí 19.3.2018

MI

Rytířstvo Neposkvrněné - Militia Immaculatae (MI)

Co je to MI?

MI jsou první písmena latinského názvu Militia Immaculatae (Rytířstvo Neposkvrněné) a označují ctitele - následovníky Neposkvrněné Panny Marie. Rytířstvo Neposkvrněné je hnutím mariánským a apoštolským, které založil v Římě r. 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe. Členové hnutí se nazývají rytíři a rytířky Neposkvrněné.

Jaký je cíl MI?

Rytířstvo Neposkvrněné, ve shodě se svým Statutem, šíří, nakolik je v jeho moci, království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova skrze Neposkvrněnou nebo, lépe řečeno, slouží v poslání Neposkvrněné, které Ona plní jako Matka Církve. Jedná se o obrácení hříšníků, zvláště odpadlíků od víry a těch, kteří ještě neznají Ježíše Krista, a také o posvěcování všech pod ochranou Neposkvrněné a skrze Ni. Každý člen tohoto hnutí plní toto poslání posvěcováním sebe, aby mohl dávat ze své plnosti také druhým.

Co je charakteristické pro MI?

Rytířstvo Neposkvrněné slouží dílu evangelizace. Působí výlučně prostřednictvím Neposkvrněné jako Její nástroj. Snaží se uvádět do života článek víry o Neposkvrněném početí Panny Marie, tzn. používat praktické závěry plynoucí z této pravdy. Proto se členové zcela odevzdávají do rukou Neposkvrněné, aby mohli plnit Její vůli, a také se snaží o to, aby se Neposkvrněná stala Královnou všech lidských srdcí. Věří, že tímto způsobem uskuteční co nejrychleji a nejdokonaleji vítězství Ježíše Krista na celém světě, Jeho vládu v lidských duších. Jakých prostředků používá MI ve svém apoštolátu? Rytířstvo Neposkvrněné využívá všech mravně dobrých prostředků. Jejich volbu přenechává horlivosti a rozvaze členů. Jako nejúčinnější doporučuje modlitbu, pokání a dobrý příklad. Dle okolností využívá hromadné sdělovací prostředky (tisk, rozhlas atd.). Mnoho lze udělat pro rozšíření díla Neposkvrněné půjčováním anebo kolportáží časopisu „Immaculata" a propagováním Zázračné medailky.

Jaké jsou podmínky členství v MI?

  1. Zcela se odevzdat Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou. To je základní podmínka. Podstatou Rytířstva Neposkvrněné, jak píše sv. Maxmilián, je úplné odevzdání se Neposkvrněné. A proto ti, kdo vstupují do MI, prosí Neposkvrněnou, aby je celé úplně přijala jako svou věc a vlastnictví a učinila s nimi jako i se všemi jejich mohutnostmi těla i duše, s jejich celým životem, smrtí a věčností, cokoliv se Jí bude líbit. Zakladatel MI dodává: „Duše, která se Jí takto odevzdává, působí nevědomky na své okolí, prozařuje své okolí a jiné k následování přitahuje. To jí však nestačí. Touží udělat pro Neposkvrněnou všechno, co může, a proto prosí: Chceš-li, použij mne také celého bez jakékoli výhrady..., abych se stal ve Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a co nejsilnějšímu růstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších, a tím způsobem k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova." Své odevzdání se Neposkvrněné potvrzujeme a projevujeme v praxi naplňováním Její vůle, kterou nám dává poznat skrze dobrá vnuknutí, životní okolnosti, ale především skrze přání a nařízení našich nadřízených, zvláště skrze papeže.

  2. Nosit Zázračnou medailku. Mnoho mimořádných obrácení, náhlých uzdravení a jiných milostí poslal Bůh prosícím prostřednictvím Neposkvrněné Panny a Její Zázračné medailky. Neposkvrněná Panna sama nařídila dne 27.11.1830 sv. Kateřině Labouré, která byla v noviciátě Milosrdných sester sv. Vincence v Paříži, Rue du Bac, aby nechala tuto medailku razit. Sv. Maxmilián si zvolil jako zvláštní znamení svého hnutí právě tuto medailku. Doporučoval, aby ji Rytíři MI nosili a denně se modlili: „O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za Ty, kdo jsou Ti svěřeni." Usilovně propagoval tuto medailku mezi katolíky a nevěřícími. Věřil, že každý, kdo ji s dobrou vůlí přijme, obdrží dříve nebo později milost obrácení.

  3. Zapsat se do knihy MI v Centru Rytířstva Neposkvrněné v Brně nebo v jiném místě, kde je MI kanonicky ustanoveno.

Jak se stát rytířem nebo rytířkou Neposkvrněné?

Napsat do Centra Rytířstva Neposkvrněné v Brně: „Chci se stát členem Rytířstva Neposkvrněné." K tomu je třeba připojit datum narození, datum 1. sv. přijímání (stačí rok) a vlastnoruční podpis. Zde Vás rádi zapíšeme do knihy MI a pošleme Vám Diplom MI a Zázračnou medailku. Po obdržení medailky a diplomu, nejlépe ve svátek Matky Boží, přistoupíte ke sv. zpovědi, přijmete Tělo Páně a poté se Jí zcela odevzdáte, zasvětíte podle formule, která je uvedena diplomu. Pak si pověsíte na krk Zázračnou medailku.

Svatý Otec Jan Pavel II. nás povzbuzuje takto: „Nejmilejší! Buďte silní ve víře a s nadšením plňte úkoly Rytířstva Neposkvrněné, ke kterému patříte, následujíce učení a příklad o. Maxmiliána Kolbeho... Kéž Vás vždy provází mé apoštolské požehnání, které dávám s velkou láskou Vám a všem členům Rytířstva Neposkvrněné." (Řím 18. 10. 1991)

Program Rytířstva Neposkvrněné

Cíl:
Snažit se o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné.

Rytířstvo Neposkvrněné - Militia Immaculatae (MI)

Co je to MI?

MI jsou první písmena latinského názvu Militia Immaculatae (Rytířstvo Neposkvrněné) a označují ctitele - následovníky Neposkvrněné Panny Marie. Rytířstvo Neposkvrněné je hnutím mariánským a apoštolským, které založil v Římě r. 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe. Členové hnutí se nazývají rytíři a rytířky Neposkvrněné.