Pondělí 19.3.2018

Konvent

Komunita

Historicko-umělecký průvodce průčelím Lorety

 

LoretaPočátky historie Lorety při kostele sv. Janů jsou datovány dolet 1716-1719, kdy byla budována Svatá chýše obklopená ambitem s kaplemi. Současná podoba Lorety je výsledkem stavebních úprav z období 1723-1726 provedených architektem Mořicem Grimmem.

Průčelí tvoří úzká střední část s portálem vymezená nárožními pilastry a boční křídla s balustrádou, na jejichž pilířích byly umístěny po stranách sochy andělů a uprostřed vázy. Střední část je v horizontální rovině členěná profilovými římsami do tří pater. Vertikálně je symetricky rozdělená portálem a okny v jednotlivých patrech. Charakteristickým znakem průčelí je bohatá sochařská výzdoba vázáná k oslavě Panny Marie.

Vstup do Lorety rámuje ostění z moravské droby, do kterého jsou osazeny zdobné okované dveře. Po stranách vstupu jsou na soklech sochy andělů nesoucích profilovanou římsu, v jejímž oblouku je usazená kartuš s Mariánským znakem.

Ústředním motivem dalšího patra je rovněž kartuš tentokrát s reliéfem korábu převážejícího Loretánskou kapli. Kompozice portálu vrcholí sochou Panny Marie s děťátkem na rukou stojící na oblačné základně s anděly u nohou. Pozadí sochy tvoří velká paprskovitá svatozář. Na soklech po stranách Panny Marie jsou umístěny další sochy, zřejmě rodičů Panny Marie, tj. sv. Anna a sv. Jáchym.

Průčelí LoretyDalší patro Lorety prolomuje v ose portálu segmentově zaklenuté okno rámované bohatou štukovou výzdobou. Obloukový štít má kruhové okno, nad nímž je v kartuši symbol hořícího srdce. Celá výzdoba průčelí Lorety je završena trojicí archandělů pohledově vlevo je Gabriel, pohledově vpravo Rafael a ve vrcholu štítu je archanděl Michael.

Autorem soch archandělů, andělů a váz je Jan Scherzo.

Autory sochařské výzdoby portálu jsou Jan Kristian Pröbstl a Jan Jiří Schauberger.

Opravy průčelí byly provedeny v letech: 1891, 1899, 1939, 1957.

Z důvodu havarijního stavu sochařské výzdoby průčelí Lorety byly sochy archandělů v říjnu 1995 demontovány a uloženy v areálu kláštera.

V roce 2001 byly převezeny do restaurátorského ateliéru ak. soch. Václava Fidricha, který nejprve zrestauroval originály a následně vysekal kopie archandělů a dvou váz z božanovského pískovce.

 

V rámci postupné obnovy průčelí Lorety se záměrem maximálního využití lešení byly sochy archandělů roku 2011 osazeny.

Vydáno:27.8.2011 Zobrazeno:4536

Klášterní komunita bratří

o. Piotr Pawlik
- představený kláštera

o. Sebastian Gruca
- farář farnosti sv. Janů

o. Sebastian Kopeć

o. Zbigniew Byczkowski

br. Stanislav Budzik

br. Bohdan Heczko

Kontakt

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1
602 00 Brno
e-mail: brno@minorite.cz
tel: 542 215 600

IČO: 48514276
DIČ: CZ48514276

bankovní spojení: 101 403 4257 / 5500

Opravy

Opravy Lorety - Varhany

Loreta

Opravujeme Loretu,
pomozte nám!

Na svátek svatého Josefa 19. března 2015, který je i patronem řádu minoritů, dělníků a řemeslníků, byl zahájen projekt obnovy kůru v kostele Panny Marie Loretánské a projekt záchrany zdejších varhan, které jsou nejstaršími varhanami v Brně. Svatému Josefovi bylo v modlitbě a při slavení liturgie svěřeno toto zahájené dílo.

Prosíme Vás o finanční pomoc:
č.ú.: 101 403 4257 / 5500

Variabilní symbol: 567,
Specifický symbol: 567
Zpráva pro příjemce: „Dar na opravu Varhan"

Všechny prosíme o modlitbu za zdar tohoto díla.

Pán Bůh nechť odplatí Vaši štědrost!

Děkujeme!

Vydáno:19.3.2015 Zobrazeno:56283
Loreta

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 


Varhany v Loretě

Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:209689