Úterý 20.2.2018

Konvent

Komunita

Adopce píšťal loretánských varhan

V neděli 18. 9. 2016, v den sv. Josefa Kupertinského, kněze a minority, byl spuštěn v rámci restaurování loretánských varhan pro širokou veřejnost systém konkrétní podpory: adopce jednotlivých píšťal či rejstříků. Uhrazením rejstříku, několika píšťal či píšťaly je možné v symbolické ceně podpořit restaurování varhan a stát se tak kmotrem či kmotrou jednotlivých píšťal. Všech 474 píšťal je možné adoptovat konkrétními dárci, z toho 450 píšťal v manuálu je v hodnotě 1000 Kč, 24 pedálových píšťal je pak v hodnotě 2000 Kč.

Kontaktujte nás:

  • osobně v sakristii či kanceláři minoritského kostela sv. Janů v Brně
  • emailem loretabrno@seznam.cz
  • telefonicky 737 414 780.

Děkujeme za Vaši pomoc! Následně Vám předáme darovací smlouvu k podpisu, darovací certifikát a případná další účetní potvrzení. Dary je možné předat osobně či poslat převodem na účet Konventu minoritů v Brně (IČ 48514276): 101 403 4257/5500, VS 1726. Každý se tak v našich varhanách může stát tónem, který bude slyšet!

Děkujeme Vám. Pán Bůh Vám odplať!

 

Aktuální stav adopce:

 

Adopce píšťal

Vydáno:18.9.2016 Zobrazeno:11059

Archandělé opět na štítu Lorety

Již dlouhou dobu průčelí naší brněnské Lorety bylo jaksi neúplné. K bohaté výzdobě nižších pater scházelo završení, které od postavení Lorety Mořicem Grimmem v letech 1723-1726 tvořila trojice archandělů. Jenže zub času se dokáže zakousnout i do toho nejtvrdšího kamene, a tak roku 1995 archandělé již nemohli zůstat na svém místě, neboť váha jejich kamenných těl začala představovat obecné ohrožení. Sochy byly sneseny dolů a čekaly na své zrestaurování.

Vydáno:27.8.2011 Zobrazeno:4750

Sochy archandělů se vracejí na Loretu

V pátek 26. srpna 2011 byly přivezeny kopie soch archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. V sobotu 27. srpna 2011 budou sochy instalovány zpět na průčelí Lorety. Kopie byly vytesány akad. sochařem Václavem Fidrichem z božanovského pískovce. Originály soch byly sneseny v roce 1995 z důvodu jejich havarijního stavu.

Vydáno:26.8.2011 Zobrazeno:59323

Projekt obnovy kůru a záchrany nejstarších varhan v Brně

Dnes, na svátek svatého Josefa 19. března 2015, který je i patronem řádu minoritů, dělníků a řemeslníků, byl zahájen projekt obnovy kůru v kostele Panny Marie Loretánské a projekt záchrany zdejších varhan, které jsou nejstaršími varhanami v Brně. Svatému Josefovi bylo v modlitbě a při slavení liturgie svěřeno toto zahájené dílo.

Kostel Panny Marie Loretánské, nazývaný Loretou, stojí vedle farního kostela sv. Janů při minoritském klášteře na Minoritské ulici v Brně. Oba kostely spolu s klášterem tvoří architektonický cenný barokní komplex. Konvent menších bratří minoritů je nejstarším a nejdéle fungujícím klášterem na území města Brna. Minoritský klášter byl založen krátce po roce 1230, vrcholná barokizace celého komplexu byla završena v roce 1733. Stavba Lorety byla zahájena v roce 1716 a ukončena v roce 1726.

Vydáno:19.3.2015 Zobrazeno:35963

Historicko-umělecký průvodce průčelím Lorety

 

LoretaPočátky historie Lorety při kostele sv. Janů jsou datovány dolet 1716-1719, kdy byla budována Svatá chýše obklopená ambitem s kaplemi. Současná podoba Lorety je výsledkem stavebních úprav z období 1723-1726 provedených architektem Mořicem Grimmem.

Průčelí tvoří úzká střední část s portálem vymezená nárožními pilastry a boční křídla s balustrádou, na jejichž pilířích byly umístěny po stranách sochy andělů a uprostřed vázy. Střední část je v horizontální rovině členěná profilovými římsami do tří pater. Vertikálně je symetricky rozdělená portálem a okny v jednotlivých patrech. Charakteristickým znakem průčelí je bohatá sochařská výzdoba vázáná k oslavě Panny Marie.

Vstup do Lorety rámuje ostění z moravské droby, do kterého jsou osazeny zdobné okované dveře. Po stranách vstupu jsou na soklech sochy andělů nesoucích profilovanou římsu, v jejímž oblouku je usazená kartuš s Mariánským znakem.

Vydáno:27.8.2011 Zobrazeno:4459

Stručné dějiny řádu

Malé společenství bratří, které se vytvořilo kolem sv. Františka, dostalo v roce 1209 ústní potvrzení papeže Inocence III., a se zápalem začalo hlásat Evangelium. Nejprve v nížině Spoleto a pak na různých místech Itálie, což byl důvod přílivu nových povolání z různých vrstev společenství. Bratři obývající periferie měst ve dne hlásali Boží Slovo a v noci se oddávali modlitbě.  Dvakrát do roka se setkávali na kapitulách, aby se poradili a organizovali rychle se zvětšující společenství. Na první generální kapitule v r. 1217 se Řehole rozdělila na 12 provincií. V roce 1220 se František vrátil z Egypta, aby zamezil šířícím se změnám v řádu. Aby se to neopakovalo, poprosil kardinála Hugolina o patronát nad řádem. Postaral se také o ustanovení noviciátu, o generálního ministra v osobě br. Eliáše a redakci Reguli (Non bullata-1221), kterou však později přepracoval.

V roce 1223 papež Honorius III. potvrdil bullou Reguli sv. Františka - čtvrtou a poslední reguli na světě. Po smrti Františka (1226) už řád tvořilo kolem 10 000 řeholníků. Za generála řádu br. Eliáše se otevřela studia teologie ve všech provinciích, začaly se budovat kostely a domy. Jeho zcentralizované, autoritativní vedení a vizitace však způsobili, že bratři se odvolali na papeže Řehoře IX., a na svolané generální kapitule v Římě byl br. Eliáš odvolán z úřadu generála.

Vydáno:11.1.2011 Zobrazeno:2474

Z historie minoriského kláštera sv. Janů v Brně

 Do českých zemí byli minorité uvedeni již před rokem 1230. Do doby prvního rozmachu řádu patří i založení brněnského kláštera. Příchod minoritského řádu do Brna hrál důležitou roli v procesu konstituování Brna jako středověkého města, jenž vrcholil ve 30. letech 13. století přeměnou předměstských vs

Vydáno:9.1.2011 Zobrazeno:5833

Klášterní komunita bratří

o. Piotr Pawlik
- představený kláštera

o. Sebastian Gruca
- farář farnosti sv. Janů

o. Sebastian Kopeć

o. Zbigniew Byczkowski

br. Stanislav Budzik

br. Bohdan Heczko

Kontakt

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1
602 00 Brno
e-mail: brno@minorite.cz
tel: 542 215 600

IČO: 48514276
DIČ: CZ48514276

bankovní spojení: 101 403 4257 / 5500

Opravy

Opravy Lorety - Varhany

Loreta

Opravujeme Loretu,
pomozte nám!

Na svátek svatého Josefa 19. března 2015, který je i patronem řádu minoritů, dělníků a řemeslníků, byl zahájen projekt obnovy kůru v kostele Panny Marie Loretánské a projekt záchrany zdejších varhan, které jsou nejstaršími varhanami v Brně. Svatému Josefovi bylo v modlitbě a při slavení liturgie svěřeno toto zahájené dílo.

Prosíme Vás o finanční pomoc:
č.ú.: 101 403 4257 / 5500

Variabilní symbol: 567,
Specifický symbol: 567
Zpráva pro příjemce: „Dar na opravu Varhan"

Všechny prosíme o modlitbu za zdar tohoto díla.

Pán Bůh nechť odplatí Vaši štědrost!

Děkujeme!

Vydáno:19.3.2015 Zobrazeno:54955
Loreta

Loreta - otevřena

Loretánská PMLoreta je otevřena

Pondělí - Pátek
11.00 - 15.00

Vstup přes kostel sv. Janů

 

 


Varhany v Loretě

Děkujeme za podporu

Práce na projektu - Záchrana nejstarších varhan v Brně – restaurování varhan v brněnské Loretě jsou financovány z příspěvků města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace ČEZ, děkujeme!

 

Vydáno:1.7.2016 Zobrazeno:192206