Loreta

Loretánská kaple (loreta) je stavba napodobující Svatou chýši v italském Loretu. Tyto svatostánky byly stavěny po celé Evropě především v 16. až 18. století jako jeden z projevů barokní mariánské zbožnosti. Loreto se od 14. století stalo proslulým poutním místem, na němž byly uloženy kameny, které pocházely z příbytku, jenž měla obývat Panna Marie v Nazaretu. Kameny se do Itálie dostaly na konci 13. století za přispění rodiny Angeli, jejíž jméno zřejmě přispělo ke vzniku legendy o zázračném přenesení příbytku Panny Marie anděly. K Loretu se také pojily pověsti o zázračných uzdraveních přičítaných Černé Panně Marii Loretánské.

Zvonice pri loreteZvonice při Loretě a kostele sv. Janů
skrývá vedle tohoto většího, pozdně gotického zvonu s vyobrazením Malé Kalvárie a symbolů čtyř evangelistů, také zvon barokní, ulitý J. Z. Kerckerem.
Malba v kupoliMalba v kopuli

z roku 1725 znázorňuje oslavu P. Marie a jejím
autorem je malíř F. Ř. I. Eckstein. Ve cviklech divák spatří evangelisty a řádové myslitele a oslavné výroky vztahující se k Matce Boží.

Portál loretánské kaplePortál loretánské kaple
vytvořil J. Kristián Pröbstl před r. 1726. Andělé nesou římsu s prosebníky obracejícími se k P. Marii, kterou nad kartuší nadnášejí putti.Reliéf zachycuje také model Sv. chýše.
Sousoší Ecce homo Sousoší Ecce homo
od J. J. Schaubergera se nachází na balkoně při vrcholu Sv. schodů, nad oltářem se sochou Srdce Kristova a další výzdobou.
Svatá chýše
Svatá chýše
se v interiéru vyznačuje cínovými a mosaznými prvky a malbami na uměle vytvořených fragmentech omítky.
Svaté schody Svaté schody
o 28 stupních s ostatky světců zdobí na balustrádě sošky andělů s nástroji umučení Krista. U paty schodiště nalezneme štukové postavy P. Marie a sv. Jana.

Kostel

Kostel sv. Janů tvoří již od 13. století nedílnou součást města Brna, i když, jeho podoba se během staletí měnila, zejména pak v období baroka po přestavbě vedené architektem Mořicem Grimmem. Dnes je kostel tvořen jednolodním prostorem a protáhlým kněžištěm, již od středověku typickým pro žebravé řády, mezi něž bratři minorité patří. Kostel tvoří jádro areálu minoritského kláštera, k jeho severní straně se přimyká loretánská kaple, ke straně jižní pak křížová chodba s rajskou zahradou.
Západní průčelí kostelaZápadní průčelí kostela
otevírající se do ulice Minoritské zdobí řada barokních soch světců od sochařů J. K. Pröbstla a. J. J. Schaubergra. Fasáda je členěna vertikálními pilastry s kompozitními hlavicemi, jež nesou horizontální římsy.
Interiér chrámuInteriér chrámu
dnes zaujme diváka vyváženým propojením barokní architektury, maleb a sochařské výzdoby. Kromě hlavního oltáře s obrazem od J. Sterna a postranních oltářů v nikách můžeme obdivovat také kruchtu a varhany zdobené sochami andělů s hudebními nástroji. Malby na klenbě vyhotovil J. J. Etgens.
Oltář
svatého
Kříže
Oltář svatého Kříže

Klášter

Menší bratři se v Brně usadili již ve 30. letech 13. století a od té doby se stal minoritský klášterní komplex nedílnou součástí města, které již téměř 800 let duchovně i kulturně obohacuje. Přestože v areálu nalezneme i několik velmi cenných středověkých památek, vnímáme dnes především jeho barokní podobu z 18. století, na níž se podílel zejména architekt Mořic Grimm.
Pohled do klášterní rajské záhrady.

Pohled do
klášterní
rajské
záhrady.


Nástěnné malbyNástěnné malby
ze začátku 16. století se nalézají v křížové chodbě a v několika dochovaných scénách představují divákovi obrazy z Kristových pašijí: Korunování Krista, Ecce homo, Nesení kříže a Bolestného Krista. Jedná se o velmi cenné dílo jak ještě s prvky gotickými, tak i renesančními, ovlivněné velkými mistry z Horního Rakouska.
Portál do kapitulní síněPortál do kapitulní síně
se nachází ve východním rameni křížové chodby. Ústupkový portál ze 70. let 13. století je nejstarší dochovanou klášterní památkou a můžeme si díky němu udělat představu o podobě zdejší gotické architektury. Na kameni lze rozpoznat zbytky červené a zelené polychromie. Ve vrcholu archivolty je portál zdoben plastikou anděla s vinou révou. Tuto památku, po dlouhou dobu zazděnou, odkryli archeologové roku 1998.
Kamenná socha madonyKamenná socha madony
z období kolem roku 1400 se dnes nachází v bývalé kapitulní síni; dříve stávala v Loretě, avšak její původní umístění ani autora neznáme. Svou dnešní instalací socha dobře doplňuje prostor kapitulní síně, kde lze spatřit prvky středověké architektury a fragmenty maleb. Panna Marie s Ježíškem dosahuje životních rozměrů, pozorovatel může obdivovat četné záhyby na Mariině rouchu a zajímavý je také pohyb, jakým si dítě hraje s vlastní nožkou.

Konvent minoritů v Brně

 

Z historie minoritského kláštera v Brně


Příchod minoritského řádu hrál důležitou roli v utváření Brna jako středověkého města, které vrcholilo ve 30. letech 13. století. Podle klášterní kroniky je za zakladatele kláštera považován Jan Velen Černohorský z Boskovic a ze stejných pramenů se také dovídáme o vysvěcení minoritského kostela sv. Jana Křtitele olomouckým biskupem Brunem roku 1257.

V období středověku se museli minorité vyrovnat se dvěma ničivými požáry, a to díky přispění městské rady a rodu Boskoviců. Za husitských válek se do kláštera sv. Janů uchýlilo mnoho minoritů z Čech a premonstráti ze Zábrdovic. Po skončení bojů povolal kvardián Jan Hufnagl nové řeholníky z Itálie, čímž došlo k přiblížení se tamějším duchovním a kulturním proudům. Klášter byl v této době také sídlem českopolských provinciálů a proslul svým řádovým studiem. Počátkem 16. století se klášter těšil přízni obyvatel města a docházelo k jeho dalšímu zvelebování.

Za stavovského povstání v letech 1619-1620 byl pro katolické bohoslužby v Brně ponechán vedle dominikánského kostela pouze minoritský chrám sv. Janů, do ostatních kostelů byli uvedeni luteráni. Roku 1733 dokončil Mořic Grimm barokizaci celého objektu, při níž vznikly významné stavby Lorety a Svatých schodů. Rozkvět konventu vyvrcholil v polovině 18. století a klášter nezrušil v rámci svých reforem ani Josef II. Roku 1784 došlo k přeměně klášterního chrámu na farní kostel, jehož duchovní správa byla ponechána menším bratřím.

Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, ale na konci války byl poškozen bombardováním. Komunistický režim v roce 1950 klášter zabral. Po pádu komunismu se však menší bratři znovu ujali svého kláštera, jak to jako jediný řád ve městě na stejném místě činí již téměř 800 let.

Prohlídky


V současné době pro Vás připravuje Konvent minoritů v Brně možnosti prohlídek klášterního areálu, a to pro zájezdy, školní či jiné exkurze a skupiny v počtu 5 až 30 osob. Termín a rozsah prohlídky dle domluvy na níže uvedeném telefonu nebo e-mailové adrese.

Kontakt


Konvent minoritů v Brně
Minoritská 1, 602 00 Brno
Tel: +420 542 215 600
Email: brno@minorite
http://brno.minorite.cz