Křest dětí

Uděluje se ve vlastní farnosti. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce.
Křtí se dle dohody.Před křtem se požaduje příprava rodičů. Křest a přípravu je nutno vždy dohodnout předem alespoň telefonicky či osobně na faře. K zápisu do matriky je zapotřebí rodný list dítěte, oddací list rodičů, a pokud je jeden z rodičů nepokřtěný či nekatolík, žádá se jeho písemné prohlášení, že se křtem dítěte souhlasí a nebude bránit jeho náboženské výchově.
Kmotrem může být pouze pokřtěný katolík (pokud možno i biřmovaný), praktikující svou víru. Ostatní informace se poskytují během přípravy.

 


Křest dospělých

Katechumenát (příprava žadatelů o křest) začíná vždy se začátkem nového školního roku a trvá zhruba jeden a půl roku (do dalších Velikonoc). Jednotlivá setkání bývají během školního roku na faře jednou za týden či za čtrnáct dní. Katechumenát není omezen pouze na vlastní farníky. K přípravě je nutno se přihlásit na faře či v kostele nejlépe během měsíce září.

 


První svaté přijímání dětí

Příprava dětí společně s některým z rodičů či jiným dospělým začíná vždy po Velikonocích a je řádně ohlášena v ohláškách v kostele. K přípravě je možno přijmout pouze děti navštěvují vyučování náboženství v naší farnosti a jsou minimálně ve třetí třídě ZŠ.

 


Biřmování

Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava probíhá ve školním roce zhruba rok. Příprava není omezena pouze na vlastní farníky.

 


Církevní sňatek

Mít církevní sňatek, znamená mít ho v kostele. Pro nás věřící není kostel jen významnou budovou, která má uvnitř zvláštní, neopakovatelnou atmosféru. Pro nás je to místo setkávání s Bohem, ve kterého věříme. Jsme přesvědčeni, že i manželství je projevem jeho moudrosti. Vždyť už na začátku Bible, (1 Moj. 2,18), čteme: „Není dobré, aby člověk byl sám.“ A na jiném místě ( Mat. 19,6) čteme: „..A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Proto manželství uzavřené v kostele je na celý život a končí teprve smrtí jednoho z partnerů. Tím je dána záruka dětem, že budou mít jistý domov, že budou mít otce a matku. Proto rozpad manželství je před Bohem hříchem – zlem. Každý, kdo vstupuje do manželství má vědět, že je to celoživotní úkol nejen s právy ale i povinnostmi.

Podmínky
Oba vstupují do manželství svobodně, z lásky a bez postranních úmyslů. Alespoň jeden z žadatelů je věřící a pokřtěný v katolické církvi. Znají svůj zdravotní stav a znají případné závazky hmotné a duchovní. U manželského slibu musí být alespoň dva svědci, kteří nemusí být věřící, ale mají být hodnověrní. Rozhodně se nedoporučuje uzavřít církevní sňatek s alkoholikem, nebo s tím, kdo je závislý na drogách či jinak, co by později narušovalo rodinný život.

Jak postupovat
Telefonicky nebo osobně si s místním knězem (farářem) domluvit informativní setkání. Pokřtěný katolík si s sebou vezme i křestní list. Kněz položí několik otázek, třeba i nepříjemných, aby měl jasno, zda může být svatba v kostele nebo ne. Nemůže oddat kohokoliv, protože církevní sňatek je platný i před státem a mohl by se vystavit trestnímu stíhání. Není-li žádná překážka, domluví se na společných setkáních, která mají ráz duchovní přípravy na manželství. Pokud někdo chce uzavřít církevní sňatek v jiném kostele, pak se musí domluvit s tamním knězem a ten mu dá potřebné instrukce.

K církevnímu manželství je zapotřebí:

  • aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík
  • aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem!)
  • aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře

K sepsání protokolu je zapotřebí rovněž křestní list (nesmí být starší než zhruba tři měsíce), event. (pokud ani jeden ze snoubenců není z naší farnosti) ještě písemné propuštění vlastního duchovního správce ke sňatku do jiné farnosti.

Termín svatby je dobré si rezervovat s předstihem, rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas – nejlépe dva nebo tři měsíce před samotným sňatkem.

O náležitostech nutných k uzavření sňatku v kostele pro státní matriku je nutno se informovat na příslušném matričním úřadě. Na matriku je nutno jít nejdříve tři měsíce před datem uzavření sňatku.

 


Svátost nemocných

Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele. Je možno dohodnout se osobně v zakristii kostele či telefonicky na farním úřadě.

Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici se dojednává s nemocničním kaplanem P. Leo Zerhauem na tel. čísle 602 582 459.

Společné udělování svátosti nemocných se koná vždy v adventní a v postní době. Není třeba se hlásit předem.