V 10. kapitole řehole sv. Františka čteme: „Bratři, kteří jsou ministry a služebníky ostatních bratří, ať navštěvují své bratry a napomínají je a pokorně a s láskou ať je napravují. Ať jim nepřikazují nic, co je proti jejich svědomí a naší řeholi. Bratři pak, kteří jsou podřízení, ať pamatují [na to], že se kvůli Bohu vzdali vlastní vůle. Proto jim přísně přikazuji, aby poslouchali své ministry ve všem, co slíbili Pánu zachovávat a co není v rozporu se svědomím a naší řeholí.“

Ve dnech 21. – 23. listopadu se v našem klášteře konala kanonická vizitace generálního asistenta o. Jacka Ciupińského, který k nám přijel z Říma. Tato vizitace se koná jednou za šest let. Jejím cílem je blíže se seznámit s životem bratří a pastorační činností, které se věnují.

Ve středu 23. listopadu jsme společně slavili konventní mši svatou, na které o. Jacek kázal. Po mši sv. se ve farní kavárně konalo setkání se zástupci všech společenství, která v naší farnosti existují. Zástupce každého z nich prezentoval svou skupinu a představil její činnosti.

V 19 hodin proběhla závěrečná klášterní kapitula a následovala modlitba kompletáře. Na její závěr nás o. Jacek povzbudil, abychom byli vytrvalí v následování Krista podle vzoru sv. Františka z Assisi.

o. Sebastian

Categories: Kronika