Formace

Hnutí Světlo-Život sdružuje lidi různého věku i povolání. Cíl a program Hnutí nejstručněji vyjadřují řecká slova „ΦΩΣ“ (světlo) a „ΖΩΗ“ (život), vepsané do znamení kříže

Základní formace v Hnutí Světlo-Život je založena na „Obřadech uvedení do křesťanského života dospělých“. Začíná evangelizací (individuální nebo během rekolekcí –  evangelizačních nebo nultého stupně), která vede k přijetí Ježíše za svého Pána a Spasitele (Oáza nového života I. stupně) a k zapojení se do formační skupiny Kristových učedníků.

První etapa deuterokatechumenátu, realizovaná podle „Ukazatelů Nového člověka“ neboli „Deseti kroků ke křesťanské zralosti“ směřuje k účasti na Oáze nového života II. stupně. Tam jsou účastníci uváděni do liturgie. Liturgická formace pak pokračuje v druhé formační etapě, jejímž důležitým prvkem je prožití paschálního tridua ve formě rekolekcí a obnova křestní smlouvy. Třetí etapa formace – mystagogická – v účastnících prohlubuje chápání církve (Oáza nového života III. stupně) a pomáhá jim objevit své místo v církvi, v některé diakonijní službě.

Formace každé etapy se skládá ze: systematické individuální práce účastníka, každotýdenního setkávání malé skupinky s animátorem, a také z účasti na Dnech společenství Hnutí. Charakteristickým rysem této formace je výchova k liturgii a skrze liturgii. Na této zásadě jsou vypracovány i další formační programy, které odpovídají věku a stavu účastníků.

Rodiny Domácí církve Hnutí Světlo-Život žijí manželskou spiritualitu, která čerpá z charismatu Equipes Noter Dame. Cílem je vzájemné posvěcování se manželů, vytváření manželské jednoty a realizace rodinného katechumenátu.

Formace manželů v Domácí církvi se inspiruje zásadami Equipes Notre-Dame i  Hnutí Světlo-Život. Jejich shrnutí je obsaženo v „Zásadách Domácí církve Hnutí Světlo-Život“. Tento dokument také vyjasňuje postavení Domácí církve v rámci Hnutí Světlo-Život.

Na jednotlivých stupních rekolekčních oáz (především na I. stupni) je formace manželů obohacena o otázky týkající se manželské spirituality a rodinného života. Na II. stupni také o tzv. rodinnou liturgii a na III. stupni o budování společenství v aspektu manželského a rodinného společenství v církvi.

Základní formační práce manželů probíhá v rodině, v měsíčních setkáních Kruhu rodin a také na setkáních celého Hnutí během Dnů společenství.

Důležitou roli pro formaci Domácí církve mají ORARy – několikadenní Oázové Rekolekce pro Animátory Rodin.

Pro mladší skupiny nabízí Hnutí Světlo-Život formaci v Oáze Dětí Božích a v Oáze Nové Cesty, která pokračuje během roku ve společenstvích liturgické služby. Tato formace je obdobou deuterokatechumenátu a je přizpůsobeno věku účastníků. Zdůrazňuje ideu Božího dítěte, prožívanou ve vztahu k Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém.