V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlásil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro brněnskou diecézi na úterý 17. března „vědomý a citelný celodenní půst“. Zároveň je to den, kdy se můžeme začít modlit novénu k Panně Marii a zástupu světců, aby nám i lidem celého světa pomohli. Závěrečný den pak vychází na slavnost Zvěstování Páně.

Na prosby nás všech, kdo se chceme zapojit do novény pro zastavení pandemie, čeká Panna Maria i zástup světců, aby mohli nám a lidem celého světa pomoci. Začátek novény je dán situací. V jednotlivých dnech se chceme obracet na svaté, kteří u daného dne, většinou podle martyrologia, mají z lidského hlediska své výročí, které je důvodem vzájemného obdarování s námi. Zde nabídnuté texty aktuální novény začínající s postem dne 17. 3. 2020:

Vlastní novénu začínáme každý den křížem a úkonem kajícnosti s postojem před Bohem, soustředěnou modlitbou „Otče náš“ a potom modlitbou duchovního svatého přijímání. K němu jsou zde nabízeny dvě varianty:

z dětství sv. Josefa Escrivá: „Chtěl bych tě přijmout, Pane, s onou čistotou, pokorou a zbožností, s jakou tě přijala tvoje svatá Matka, v duchu a s vroucností svatých. Zůstávej se mnou svou milostí.“

nebo uváděnou na TV Noe: „Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.“

Pokračujeme modlitbou sv. o. Pia:

„Ó Maria, nejsladší Matko naše a Rodičko Vtěleného Slova, poklekáme před tebou, když jsme se duchovně spojili s tvým Synem a přijímáme tento den jako velký dar Boží.

Celou svou bytost vkládáme do tvých rukou a do tvého Srdce, všechno v nás ať je tvoje: rozum a vůle, tělo i duše. Svou mateřskou láskou utvářej v nás nový život, život tvého Ježíše.

Královno nebes, podporuj i naše sebemenší skutky svým mateřským vnuknutím. Dej, aby se při svaté a neposkvrněné Oběti staly všechny čistými a Bohu milými. Dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás očekává Pán Ježíš a oč ustavičně toužebně prosí tvoje svaté Srdce. Amen“

Životopis pro rozjímání – Myšlenky a další modlitby pro jednotlivé dny novény za zastavení pandemie COVID-19:

1. den 17. 3. – Nemyslet jen na sebe! Uvědomit si proč žiji a existenci mých bližních i Boha, který mne i je nesmírně miluje.

Obracíme se dnes na našeho světce Jana Sarkandra (pam. 6. 5.), který v tento den r. 1620 zemřel na následky mučení, při němž vzýval jména Ježíše, Marie a Anny nejstručnějším způsobem. Ve vězení měl útěchu z radosti pramenící z jeho vědomého spojení s Bohem a Marií, kteří mu s přímluvou Anny pomáhali vytrvat v nejtěžších chvílích. Chtěl být absolutně věrný ve svém povolání (proto prosil o pomoc s obracením listů breviáře, který se i tam modlil) – ani my, nemysleme dnes na sebe a buďme věrni svému povolání (Božího dítěte, laika, matky, otce, zdravotníka…).

Dnešní evangelium nás učí potřebě odpuštění. Ochota k odpouštění druhým je pro naše vyslyšení prvořadým úkolem. Kdo by to nedokázal, ať za to alespoň prosí.

Zde vyslovme své prosby týkající se pandemie a víry, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anno, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Patriku (– dnes připomínaný) – oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Gertrudo (– dnes připomínaná) – oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo (http://catholica.cz/index.php?id=2317), patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko (http://catholica.cz/index.php?id=4835), oroduj za nás a za celý svět.

Svatý otče Pio, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

2. den 18. 3.– Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Nyní je čas objevit správný směr k poznání pravdy a držet se pravé nauky.

Dále se obracíme na sv. Cyrila Jeruzalémského, který je dnes v kalendáři jako učitel církve. Žehnal, učil, pomáhal chudým, nemocným a opuštěným. Objasňoval učení víry, sv. Písma i tradici. Vyzařoval lásku, kterou neoslabilo ani vyhnanství, v němž celkem prožil asi 11 let. V dnešním evangeliu Ježíš říká, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit a slibuje odměnu těm, kdo se přikázáními budou řídit a jim učit. Nepřišel zrušit to, co i lidský rozum může poznávat jako dobré a opravdu lidské, jak uvádí rozjímání k dnešnímu dni v elektronickém misálu. Hledáním pravdy se dochází k moudrosti (jako v případě sv. Augustina – pam. 28. 8.) a kdo nepřestává hledat moudrost, najde pravdu.

Bůh chce pro nás ta největší dobra, proto neváhejme prosit a vyslovme své prosby týkající se pandemie a víry, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Cyrile Jeruzalémský, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Eduarde (dnes připomínaný) – oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Salvatore Grionesos (dnes připomínaný) – oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave (http://catholica.cz/index.php?id=4696), oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

3. den 19. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Pojem „spravedlnost“ v očích lidských a u Boha, který je nejvýše spravedlivý i milosrdný, nebývá vždy stejný. Bůh je Láska, zatímco lidská spravedlnost často postrádá ctnosti potřebné k jejímu dovršení (lásku jako opak touhy po pomstě, poznání pravdy a pokoru jako opak pýchy aj.).

Dnes liturgickou slavností myslíme především na svatého Josefa a obracíme se k němu o pomoc. Je patronem Čech od r. 1654 a za patrona celé Církve byl 8. 12. 1870 prohlášen papežem Piem IX. Dále je např. patronem manželů a křesťanských rodin, mládeže, dělníků a různých řemeslníků, karmelitánů, vychovatelů, cestujících, vyhnanců, umírajících a je vzýván v zoufalých situacích i jako patron dobré smrti (více o tomto světci na http://catholica.cz/?id=997). Je důvěryhodný vzor spravedlivého muže.

„Bůh svěřuje Josefovi poslání chránit Marii, Ježíše i církev. I my jsme odpovědni za to, co nám Bůh svěřil“ (z letošního Malého průvodce postní dobou).

Ve své spravedlnosti máme směřovat k dokonalosti Boží (srov Mt 5,48). Josefova spravedlnost souvisí s odpovědností za svěřenou rodinu a jednání podle pokynů anděla poslaného Bohem. Ještě před tím se mu za spravedlnost počítá jeho postoj milosrdenství, který byl protichůdný tehdejší „spravedlnosti“.

Prosme Boha o pomoc k dosažení podobného postoje spravedlnosti i přijetí pohledu na ni a vyslovme zvláště své prosby o víru a za zastavení pandemie, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, patrone náš a celé církve, oroduj za všechny nemocné, ohrožené a za celý svět.

Blahoslavení Marceli Callo, Marku z Montegallo a Sibylino Biscossi (dnes v martyrologiu připomínaní) – orodujte za všechny ohrožené a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

4. den 20. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Aby naše dnešní činnost byla v souladu s pravou láskou.

Dnes si církev ve světě připomíná našeho světce Jana Nepomuckého, jehož svátek v naší zemi slavíme 16. 5. Jak uvedeno na http://catholica.cz/index.php?id=2382. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. Je vzýván za mlčenlivost a proti vodním živelným pohromám. Můžeme ho prosit, abychom se ani my neprovinili jazykem, kterým se dá způsobit zlo nemenší povodni. Evangelium nám dnes připomíná největší dvě přikázání postavená na lásce k Bohu a druhým lidem. Soustřeďme se dnes na vše, co mluvíme a konáme, aby bylo v souladu s touto láskou.

Bůh dnes po nás chce lásku a maximální ohleduplnost jednoho ke druhému. Prosme nyní o tyto ctnosti, zvláště potřebné v krizové situaci i v souvislosti se zastavením pandemie, a za ochranou v našich městech a obcích před koronavirem. Své prosby můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás a za celý svět.

Svatí: Josefe Bilczewski, Kutberte, Vulframe a blahoslavení: Františku Quere, Baptisto Spagnoli a Hippolyte Galantini, kteří jste se obětovali pro církev, (dnes připomínaní v martyrologiu) – orodujte za všechny ohrožené a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

5. den 21. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Přiznání viny a život z lásky ospravedlňují.

Dnešní evangelium o farizeji a celníkovi je zaměřené na lidi, kteří si na sobě zakládají, že jsou dobří, a přitom ostatními pohrdají.

Dále se obracíme na dva svaté poustevníky vzpomínané dnes v martyrologiu. Serapiona, u kterého vidíme, jak vypadá láska, která nezná hranic. Druhým je Mikuláš z Flüe, otec rodiny s 10 dětmi, kajícník a obnovitel míru. Označení za poustevníka ještě neznamená, že většinu života strávil v poustevně, ale častěji to, že z období v samotě s Bohem získával prospěch pro sebe i pro druhé. Někteří světci přivádějí k poznání, že je možné učinit si takovou poustevnu i ve svém srdci. Dnes to vyzkoušejme a pohovořme si s Bohem, kterého prosíme o pomoc pro velikost jeho lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Serapione (dnes připomínaný), oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Mikuláši z Flüe (dnes připomínaný), oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

6. den 22. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Uzdravení ze slepoty…

Dnešní evangelium hovoří o uzdravení ze slepoty, které vede k vyznání víry v Ježíše. Kdo nevidí Boží lásku, je jako slepý, který potřebuje uzdravení. K tomuto zamyšlení přidejme slova dnešní modlitby po přijímání:

„Bože, ty osvěcuješ každého člověka na tomto světě; osvěcuj naše srdce světlem své milosti, abychom vždy poznávali, co odpovídá tvé vůli, a dovedli tě opravdově milovat. Skrze Krista, našeho Pána.“

Znovu se ještě obracíme k svatému Janovi Sarkandrovi ve spojení s výročím přijetí jeho kněžského svěcení v Brně. Ze světců dnes připomínaných prosíme o pomoc i dalšího mučedníka Mikuláše Owena, malého, prostého jezuitu, o němž bylo napsáno, že nikdo nepomohl kněžím tolik jako on. Ani kruté mučení, které vedlo k jeho smrti, ho nedonutilo k prozrazení kněží. Jsme opět u vědomého spojení s Bohem, jemuž se potřebujeme naučit, abychom prokazovali více lásky a měli více sil k věrnosti.

Bůh chce pro nás ta největší dobra, proto neváhejme prosit a vyslovme své prosby týkající se pandemie a víry, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Jane Sarkandře, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Mikuláši Oweno (dnes připomínaný), oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

7. den 23. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Růst víry znamená její vyjádření skutky.

V dnešním evangeliu slyšíme o uzdravení syna královského úředníka, které je opět spojeno s vírou, dokonce dvakrát. Nejprve důvěrou v Ježíšovu moc ho uzdravit a potom, když se dozvěděl, že horečka mu přestala ve chvíli, kdy Ježíš řekl: Jdi, tvůj syn je zdráv. Druhé vyjádření, že uvěřil, naznačuje jeho ochotu uskutečňovat to, co Ježíš učil.

Dnes martyrologium připomíná blah. Metoděje Trčku (http://catholica.cz/?id=1052), mučedníka komunistického režimu, který se v Praze stal knězem, konal lidové misie, opakovaně se vracel na Svatou Horu, kde sloužil uprchlíkům. Potom i v Brně, ve Stanislavi i na Ukrajině mezi řeckokatolíky a v Michalovcích. Po utrpení ve více vězeních, které přijímal s důvěrou v Boha, který s křížem dává i sílu k jeho nesení, umíral se slovy, že se na nikoho nehněvá a všem odpouští. Tak svým životem uskutečňoval to, co Ježíš učil.

Po těchto dvou příbězích se zahledím na růst víry ve svém životě. Od kdy je nejdůležitější? – Odpověď vložme do modlitby s prosbou o posílení růstu víry i o zastavení pandemie a dodejme: Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Blahoslavený Metoději Trčko, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.“

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

8. den 24. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“

Evangelium dnes mluví opět o uzdravení. Jde o osamělou osobu nemocnou 38 let. Co by mohlo být horšího? – to, co může způsobit hřích.

Na dnešek vychází připomínka sv. Kateřiny Švédské, která je vzývána proti potratům i proti záplavám. Jako mladá vdova se rozhodla ze všech sil sloužit Bohu v nemocných i v těch, co trpěli hlady. Dbala na rady své matky Brigity (pozdější patronky Evropy, poutníků i umírajících, se svátkem 23. 7.), která jí doporučovala kající skutky, i na její upozornění, že s pokušením a s různými riziky se bude setkávat všude. Výchova rodiči k respektování mravních zásad a následné odhodlání k boji s pokušeními u potomků jsou natolik nedostatečná, že ohrožují celou společnost pro následky absence víry.

Za růst víry v našem národě a za zastavení pandemie koronaviru nyní vyslovme své prosby, které můžeme zakončit modlitbou:

Prosíme o to pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Milostiplná Panno Maria, oroduj za nás a za celý svět.

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Matko, ochránkyně nenarozeného života, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Kateřino Švédská, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Brigito, patronko Evropy, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

9. den 25. 3. – Začátek novény je stejný, jako je uveden před 1. dnem.

– Stojíme před volbou nového začátku nebo nerozhodnutí se pro Boha, které provází vnitřní prázdnota a absence pravé radosti.

Dnes je na prvním místě slavnost Zvěstování Panně Marii. U ní vidíme ten nejlepší postoj k Božím požadavkům, kterému se potřebujeme stále učit. Bohu i jí jde o naši spásu, o záchranu každého člověka. Svoboda však představuje otázku přijetí milosti, kterou, jako každý, i ona měla možnost odmítnout. Spolupráce s milostí znamená překonávání obav, někdy i přijímání utrpení k dosažení něčeho většího. V poselství Panny Marie z 25. 3. 2014 za výzvou k boji proti hříchu a k úsilí o svatost následuje příslib: „Láska Boží poteče přes vás do světa, mír zavládne ve vašich srdcích a Boží požehnání vás naplní.“

Neváhejme o ně prosit. Neváhejme prosit o milosti zvláště v této době potřebné pro nás i pro celý svět.

Prosíme o ně pro velikost Boží lásky zjevené v Kristově kříži, k slávě Nejsvětější Trojice, k radosti mateřského srdce Královny nebe a svatých, které prosíme o přímluvu:

Milostiplná Panno Maria, oroduj za nás a za celý svět.

Matko Ukřižovaného Syna a Matko naše, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Lucie Filippini a sv. Dulo (dnes připomínané), orodujte za nás a za celý svět.

Svatá Zdislavo, patronko rodin a českého národa, oroduj za nás a za celý svět.

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za celý svět.

Svatý Václave, oroduj za nás a za celý svět.

(Můžeme přidat prosby ke svým patronům)

Všichni svatí pomocníci a patroni, orodujte za nás a za celý svět.

Pane, žehnej naší zemi. Ať světlo tvé milosti svítí všemu jejímu lidu.

Ochraň ho před každým zlem, které ho ohrožuje, posiluj v něm vzájemnou lásku a dej, ať pozná, jak dobré je v síle modlitby nést každou radost i bolest. Amen.

Jako součást novény je navrhována modlitba celého růžence (radostného, bolestného a slavného; případně i světla).

zdroj: církev.cz

Categories: Aktuality