Novéna se modlí po devět po sobě následujících dní (29.11. – 7.12).

Úvodní píseň:

Modlitba na každý den novény

K. Neposkvrněná Panno, Matko a Patronko naše, pohleď laskavě na nás, kteří celým srdcem dnes obnovujeme vůli sloužit Bohu i bližním v Kristově Církvi. Přicházíme k Tobě, naší nejlepší Matce a pokorně prosíme o přímluvu, aby všechny naše modlitby a práce sloužili jedině pro růst království Tvého Syna Ježíše Krista. Ať tvůj příklad rozpálí naše srdce láskou k bližním a rozmnoží naši víru a naději. Neposkvrněná Matko, veške­rou důvěru klademe v moc Tvé přímluvy a mateřské dobroty Tvého srdce.  V. Amen.

Pozdravení blahoslavené Panny Marie: od sv. Františka z Assisi

K. Zdrávas, svatá Paní, přesvatá Královno, Boží Rodičko Maria, která jsi pannou, učiněnou církví, vyvolenou od nejsvětějšího Otce z nebes, tebe posvětil svým nejsvětějším milovaným Synem a Duchem Utěšitelem, v tobě byla a jest celá plnost milosti a všechno dobro.

K. Dome jeho,                      V. Buď pozdravená!    
K. Roucho jeho, …
K. Stánku jeho, …                                   
K. Služebnice jeho, …
K. Příbytku jeho, …                                 
K. Matko jeho, …  
K.Roucho jeho, …
K.Stánku jeho, …                                   
K.Služebnice jeho, …
K.Příbytku jeho, …                                 
K.Matko jeho. … 
 
K. A buďte pozdraveny, vy všechny svaté ctnosti, které milostí a osvícením Ducha Svatého jste vlévány do srdcí věřících, abyste je z nevěřících udělaly věřícími Bohu.                                  

(Modlitba na příslušný den – viz níže)

Zpěv antifony «Tota pulchra es Maria»

Celá jsi krásná, ó Maria!   
Poskvrny hříchu na Tobě není!
Tys sláva Jeruzaléma!   
Tys radost Izraele!
Náš národ tebe ctí!   
O, hříšníků Přímluvně!   
Ó, Maria!   
Tys, Panno, nejmoudřejší,   
Nám, Matko, nejmilejší!
Pros Boha za nás u Krista Pána!   
O, Maria, Matko má!

K. Při svém početí, Panno, zůstalas neposkvrněná.
V.Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!

K. Modleme se:Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna, a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí dojdeme k tobě.  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.  V. Amen.Modlitby na jednotlivé dny novény

První den novény – 29.11.   

Ó Neposkvrněná „Ženo oděná sluncem“! Tebe nebeský Otec učinil „velikým Znamením na nebi“ pro putující lidskou rodinu. Tak, jako jsi předcházela Církev ve víře a lásce na počátku éry vykoupení, tak také předcházej Církev dnes, kdy vstupuje do prvních let nového tisíciletí víry. Prosíme Tě, aby ukázala celé Církvi, celému lidstvu Ježíše, požehnaný plod života Tvého, Vykupitele člověka, Vykupitele nás všech.

Druhý den novény – 30.11.   

Ó Neposkvrněná, Tebe Bůh ustanovil, abys byla pro nás znamením vítězství, Tou, která drtí hlavu pekelného hada. Prosíme Tě, rozdrť i dnes apokalyptického draka, ve světě plném nespravedlnosti, lži a násilí. Vytrhni nás z bludných kruhů, zachovej ve víře, braň nás před nesmyslnostmi, nenávistí a zoufalstvím. Matko zázračné proměny, přijď nám na pomoc.

Třetí den novény – 1.12.   

Maria, dnes i vždycky Tě pozdravujeme slovy archanděla: – „Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou.“ Ty jsi Matka nás, lidí, zahrnuješ všechny, ke všem přicházíš, všechny mateřsky hledáš. Prosíme, Matko, veď nás po všech našich cestách, abychom patřili do toho velkého společenství, které Tvůj Syn nazval svým ovčincem. Pomoz nám vytrvale nacházet cestu ke Kristu.

Čtvrtý den novény – 2.12.   

Neposkvrněná Matko, Tobě odevzdáváme nás samé. Ty znáš naše srdce, víš, co potře­bujeme, co od nás očekává Tvůj Syn i naši bratři. Prosíme, přijmi nás, rozmnož naši víru, nauč nás modlit se, pomoz nám stále odpovídat Bohu: „Ať se mi stane podle Tvého slova.“

Pátý den novény – 3.12.   

Neposkvrněná Matko, tys uvěřila Bohu bez jakýchkoliv hranic. Kéž Tvá pomoc nám pomůže vytrvat ve věrnosti Bohu, kříži, evangeliu, svaté Církvi i jejím pastýřům. Tobě odevzdáváme naši minulost a svěřujeme naši budoucnost, prosíme tě o dar živé víry, bez níž je dnes možné snadno ztratit cestu, podlehnout znechucení, strachu, falešnosti nebo nenávisti. Matko, veď nás po cestách pravdy a lásky.

Šestý den novény – 4.12.   

Matko našeho Pána, Tys zpívala Bohu chvalozpěv a s radostí jsi děkovala za veliké věci, které Bůh v Tvém životě vykonal. Nauč nás vidět krásu a velikost všech Božích děl. Pomoz nám společně s tebou zpívat dobrému Bohu chvály a děkovat Mu za nespočetné dary jeho lásky.

Sedmý den novény – 5.12.   

Ó Maria, když se nedostávalo vína v Káně Galilejské, řekla jsi služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne“, a přitom jsi ukázala na Krista. Řekni tato slova také nám. Opakuj je pro nás! A dej, prosíme, abychom Tvého Syna poslouchali. Abychom Ho poslouchali den za dnem. Abychom Ho poslouchali i tehdy, kdy říká věci těžké a namáhavé, protože jen On má slova věčného života.

Osmý den novény – 6.12.   

Ty, která tak hluboce a mateřsky jsi spojena s Církví, předcházej na cestách víry, naděje a lásky všechen lid Boží. Zahrň všechny lidi putující k věčným Božím úradkům tou láskou, kterou vlil do Tvého srdce z vysokosti kříže sám Božský Vykupitel – Tvůj Syn. Buď Matkou všech našich pozemských cest, aby nás nikdy nezavedly na scestí, ale vždy vedly do nebeského domova.

Devátý den novény – 7.12.   

Ó Neposkvrněná, Tobě odevzdáváme naše myšlenky, aby byly krásné a čisté. Tobě odevzdáváme naše srdce, aby byla zahrnutá stále větší láskou a otevřená pro Boha i pro všechno, co je dobré v člověku i ve světě. Matko Cesty, Pravdy a Života, přijmi naše modlit-by a dobrá předsevzetí, posilni je v našich srdcích a přednes před Tvář Boha v Trojici jediného.