1. JEŽÍŠ KRISTUS je mým Světlem a Životem a také jedinou cestou k Otci; přijal jsem Ho jako svého Pána a Spasitele; odevzdal jsem Mu svůj život, aby ho řídil.

2. NEPOSKVRNĚNÁ je pro mě nejdokonalejším vzorem Nového člověka zcela oddaného v Duchu Svatém Kristu, Jeho slovu a dílu; proto se jí dávám, rozjímám s ní v růženci tajemství spásy a následuji ji.

3. DUCH SVATÝ pomazal Ježíše; díky Kristu jsem i já obdržel Ducha Svatého, který učinil, že jsem se znovu narodil do života dítěte Božího, zaměřeného v lásce a poslušnosti k Otci; proto chci žít život v Duchu, podřídit se Jeho vedení a moci.

4. CÍRKEV – společenství putujícího Božího lidu, sjednocené s Otcem skrze Syna v Duchu Svatém, je jediným prostředím života, ve kterém se může rozvíjet Nový člověk; chci stále hlouběji vrůstat do tohoto bratrského společenství pomocí živé buňky – malé skupiny uvnitř místní církve, která je obrazem a uskutečněním církve všeobecné.

5. SLOVO BOŽÍ se pro mne stane světlem života, pokud se stále budu snažit zachovávat ho, jít za ním a činit ho slovem života; proto se jím chci živit co nejčastěji, zvláště studiem Písma svatého – i společně s bratry.

6. MODLITBA je dechem Nového života, velkým privilegiem a radostí Nového člověka, pramenem síly a dílem Ducha Svatého v nás; proto chci být věrný praktikování každodenního Stánku setkání.

7. LITURGIE, zvláště eucharistická, je privilegovaným místem setkání s Kristem v Duchu Svatém, znamením, které zjevuje a uskutečňuje tajemství církve – společenství, a také pramenem a vrcholem jejího života; proto se jí chci účastnit vždy co nejplněji a mou radostí a poctou je služba v liturgickém shromáždění podle všech doporučení koncilní obnovy liturgie.

8. SVĚDECTVÍ slova a života je příkazem Pána, který chce, aby naše světlo svítilo před lidmi, a proto nám slíbil moc Ducha Svatého, abychom se mohli stát Jeho svědky; protože věřím v tuto moc a modlím se o ni, chci při každé příležitosti vyznat Krista, svého Pána a Spasitele.

9. NOVÁ KULTURA spočívá na osvobození člověka ode všeho, co ponižuje jeho důstojnost, a také na rozvíjení hodnoty jednotlivce i společenství ve všech oblastech života; je to dnes velmi potřebná forma svědectví a evangelizace; mým svědectvím v této oblasti bude tedy oběť úplné abstinence od alkoholu, tabáku a všech narkotik a také šíření kultury čistoty a skromnosti jako výrazu úcty k jednotlivci.

10. AGAPÉ neboli krásná láska, kterou Duch Svatý rozlévá v našich srdcích, díky které může člověk sám sebe plně nalézt v opravdovém darování sebe samotného (GS 24) Bohu a bližním, je nejvyšší formou svědectví a realizace člověka; proto se chci stálým obrácením, přemáháním svého sobectví a následováním Kristova kříže učit postoji nezištné služby – diakonie a sloužit podle vzoru Syna člověka společenství církve a také všem bratřím, zvláště nejmenším a utištěným.