Počátky historie Lorety při kostele sv. Janů jsou datovány dolet 1716-1719, kdy byla budována Svatá chýše obklopená ambitem s kaplemi. Současná podoba Lorety je výsledkem stavebních úprav z období 1723-1726 provedených architektem Mořicem Grimmem.

Průčelí tvoří úzká střední část s portálem vymezená nárožními pilastry a boční křídla s balustrádou, na jejichž pilířích byly umístěny po stranách sochy andělů a uprostřed vázy. Střední část je v horizontální rovině členěná profilovými římsami do tří pater. Vertikálně je symetricky rozdělená portálem a okny v jednotlivých patrech. Charakteristickým znakem průčelí je bohatá sochařská výzdoba vázáná k oslavě Panny Marie.

Vstup do Lorety rámuje ostění z moravské droby, do kterého jsou osazeny zdobné okované dveře. Po stranách vstupu jsou na soklech sochy andělů nesoucích profilovanou římsu, v jejímž oblouku je usazená kartuš s Mariánským znakem.

Ústředním motivem dalšího patra je rovněž kartuš tentokrát s reliéfem korábu převážejícího Loretánskou kapli. Kompozice portálu vrcholí sochou Panny Marie s děťátkem na rukou stojící na oblačné základně s anděly u nohou. Pozadí sochy tvoří velká paprskovitá svatozář. Na soklech po stranách Panny Marie jsou umístěny další sochy, zřejmě rodičů Panny Marie, tj. sv. Anna a sv. Jáchym.

Další patro Lorety prolomuje v ose portálu segmentově zaklenuté okno rámované bohatou štukovou výzdobou. Obloukový štít má kruhové okno, nad nímž je v kartuši symbol hořícího srdce. Celá výzdoba průčelí Lorety je završena trojicí archandělů pohledově vlevo je Gabriel, pohledově vpravo Rafael a ve vrcholu štítu je archanděl Michael.

Autorem soch archandělů, andělů a váz je Jan Scherzo.

Autory sochařské výzdoby portálu jsou Jan Kristian Pröbstl a Jan Jiří Schauberger.

Opravy průčelí byly provedeny v letech: 1891, 1899, 1939, 1957.

Z důvodu havarijního stavu sochařské výzdoby průčelí Lorety byly sochy archandělů v říjnu 1995 demontovány a uloženy v areálu kláštera.

V roce 2001 byly převezeny do restaurátorského ateliéru ak. soch. Václava Fidricha, který nejprve zrestauroval originály a následně vysekal kopie archandělů a dvou váz z božanovského pískovce.

Categories: Konvent