Církevní sňatek

Mít církevní sňatek, znamená mít ho v kostele. Pro nás věřící není kostel jen významnou budovou, která má uvnitř zvláštní, neopakovatelnou atmosféru. Pro nás je to místo setkávání s Bohem, ve kterého věříme. Jsme přesvědčeni, že i manželství je projevem jeho moudrosti. Vždyť už na začátku Bible, (1 Moj. 2,18), čteme: „Není dobré, aby člověk byl sám.“ A na jiném místě ( Mat. 19,6) čteme: „..A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Proto manželství uzavřené v kostele je na celý život a končí teprve smrtí jednoho z partnerů. Tím je dána záruka dětem, že budou mít jistý domov, že budou mít otce a matku. Proto rozpad manželství je před Bohem hříchem – zlem. Každý, kdo vstupuje do manželství má vědět, že je to celoživotní úkol nejen s právy ale i povinnostmi.

Podmínky
Oba vstupují do manželství svobodně, z lásky a bez postranních úmyslů. Alespoň jeden z žadatelů je věřící a pokřtěný v katolické církvi. Znají svůj zdravotní stav a znají případné závazky hmotné a duchovní. U manželského slibu musí být alespoň dva svědci, kteří nemusí být věřící, ale mají být hodnověrní. Rozhodně se nedoporučuje uzavřít církevní sňatek s alkoholikem, nebo s tím, kdo je závislý na drogách či jinak, co by později narušovalo rodinný život.

Jak postupovat
Telefonicky nebo osobně si s místním knězem (farářem) domluvit informativní setkání. Pokřtěný katolík si s sebou vezme i křestní list. Kněz položí několik otázek, třeba i nepříjemných, aby měl jasno, zda může být svatba v kostele nebo ne. Nemůže oddat kohokoliv, protože církevní sňatek je platný i před státem a mohl by se vystavit trestnímu stíhání. Není-li žádná překážka, domluví se na společných setkáních, která mají ráz duchovní přípravy na manželství. Pokud někdo chce uzavřít církevní sňatek v jiném kostele, pak se musí domluvit s tamním knězem a ten mu dá potřebné instrukce.

K církevnímu manželství je zapotřebí:

  • aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík
  • aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem!)
  • aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře

K sepsání protokolu je zapotřebí rovněž křestní list (nesmí být starší než zhruba tři měsíce), event. (pokud ani jeden ze snoubenců není z naší farnosti) ještě písemné propuštění vlastního duchovního správce ke sňatku do jiné farnosti.

Termín svatby je dobré si rezervovat s předstihem, rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas – nejlépe dva nebo tři měsíce před samotným sňatkem.

O náležitostech nutných k uzavření sňatku v kostele pro státní matriku je nutno se informovat na příslušném matričním úřadě. Na matriku je nutno jít nejdříve tři měsíce před datem uzavření sňatku.

Categories: svatosti